ERP quản lý nguồn lực doanh nghiệp

Quản lý nguồn lực doanh nghiệp bằng hệ thống ERP

Năm 2018 đang là xu thế quản lý doanh nghiệp bằng ERP. Doanh nghiệp ứng dụng ERP sẽ quản lý được các hoạt động trong doanh nghiệp tốt hơn.

Trước hết chúng ta tìm hiểu ERP là gì?

Erp được viết tắt của chữ Enterprise Resoure Planning ( tạm dịch hoạch định tài nguyên doanh nghiệp).

Erp là những phân hệ quản lý doanh nghiệp được xây dựng trên một hệ thống DUY NHẤT. Nó khác với việc chúng ta sử dụng các phầm mềm chạy song song và độc lập như: quản lý kho, quản lý tài chính, nhân sự, sản xuất....

Nếu ví các phòng ban trong doanh nghiệp là những quần thể thì Erp chính là hệ sinh thái doanh nghiệp. Hệ sinh thái là hệ thống bao gồm các quần thể sống trong đó.

Trong Erp thì chữ resource được dịch là tài nguyên chứ không phải nguồn lực. Tại sao thế?

Chúng ta cùng tìm hiểu về nguồn lực doanh doanh nghiệp là gì?

Nguồn lực doanh nghiệp bao gồm:

- Nguồn lực về thông tin: là những biểu mẫu, quy định, quy chế ... của doanh nghiệp

- Nguồn lực về tài chính: dòng tiền

- Nguồn lực về con người: tất cả các con người đang làm việc tại doanh nghiệp

- Nguồn lực về công nghệ: công nghệ sản xuất, công nghệ quản lý

- Nguồn lực về trang thiết bị: bao gồm công cụ dụng cụ và thiết bị phục vụ cho sản xuất và vận hành doanh nghiệp

- Nguồn lực về khách hàng nhà cung cấp

Vậy tài nguyên doanh nghiệp chính là những nguồn lực mang lại lợi ích cho doanh nghiệp.

Xem thêm

Vai trò và nhiệm vụ ERP trong quản lý doanh nghiệp

Xu hướng quản lý doanh nghiệp bằng hệ thống ERP

Phân tích kinh doanh (BI) bằng GIT

Sự khác biệt giữa hệ thống ERP và phần mềm đóng gói chạy độc lập

Tại sao doanh nghiệp cần ứng dụng ERP vào quản lý

Go to top