Hệ Thống ERP


ERP là gì? (Enterprise resource planning) 

ERP là một chuổi các phần mềm nghiệp vụ, mỗi nghiệp vụ gồm nhiều phân hệ được cấu thành và liên kết chặt chẽ với nhau. Giúp cho doanh nghiệp vận hành chính xác và an toàn nhất. Khác với việc sử dụng các phần mềm chạy song song và độc lập, ERP là một hệ thống duy nhất bao gồm các phần mềm trên hệ thống đó.

ERP giúp được gì cho doanh nghiệp?

Cơ bản hệ thống ERP bao gồm các phân hệ sau:

-Quản trị sản xuất

-Quản trị nhân sự

-Quản trị bán hàng

-Quản trị mua hàng

-Quản trị tài chính

-Quản trị kho vận

-Quản trị văn thư

-Quản trị tài sản

-Quản trị chất lượng

Ngoài ra doanh nghiệp có thể triển khai bất kỳ phân hệ gì theo nhu cầu của mình.

Lợi ích khi ứng dụng hệ thống ERP là gì?

-Tiết kiệm nguồn nhân lực

- Tiết kiệm chi phí

-Kiểm soát chặt chẻ toàn bộ hoạt động trong doanh nghiệp

-Báo cáo chi tiết từng kết quả cho từng phòng ban

 

Xem thêm:

TQM là gì?

Hệ thống ERP?

Go to top