Phần mềm quản lý bán hàng

PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG

Giao diện Phần mềm quản lý bán hàng

 

Chức năng

Diễn giải

Người nhập

Lập báo giá

Sau khi có yêu cầu từ khách hàng, chúng ta lập báo giá gửi cho khách hàng

Lưu ý: Mã hàng trong modul này sẽ không được ghi vào hệ thống

Phòng mua hàng

Đơn hàng bán

Những báo giá được khách hàng duyệt chúng ta sẽ tiến hành lập đơn hàng

Quản lý bán hàng

Kế toán

Đơn hàng chờ chuyển hóa đơn

Những đơn hàng đã được nhập nhưng chưa có hóa đơn sẽ thể hiện ở đây

Kế toán hóa đơn

Hóa đơn bán hàng

Chức năng lập hóa đơn bán hàng.

Lưu ý: đơn vị đã đăng ký hình thức tự in hóa đơn có thể in trực tiếp hóa đơn VAT tại đây

Quản lý

Phòng kế toán

Phòng bán hàng

Báo cáo bán tình trạng đơn hàng bán

Nơi thể hiện các đơn hàng đã được bán thành công

Phòng kế toán

Phòng mua hàng

Hóa đơn bán hàng đã ghi sổ

Modul này thể hiện những đơn hàng đã xuất cho khách hàng

Quản lý

Phòng kế toán

Phòng kinh doanh

Cài đặt bán hàng

      -  Hồ sơ khách hàng

      -  Danh sách nhóm khách hàng

      -  Nhóm định khoản khách hàng

      -  Hạn mức thanh toán

      -  Cài đặt giá bán

      -  Cài đặt chiết khấu

      -  Danh sách NVBH

      -  Danh sách khu vực

Cài đặt thông tin ban đầu có liên quan đến đơn hàng bán

Quản lý

Phòng kế toán

Phòng kinh doanh

Xem thêm:

Phần mềm quản lý mua hàng

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý tài chính - kế toán

Go to top