Phần mềm quản lý kho

PHẦN MỀM QUẢN LÝ KHO

 Giao diện phần mềm quản lý kho

 

Chức năng

Diễn giải

Người nhập

Danh mục hàng hóa

Dùng để nhập trước các mã hàng bao gồm: Mã hàng, tên hàng, đơn vị tính, giá, thuế

Nhân viên mua hàng

Đơn hàng chuyển kho nội bộ

Trường hợp doanh nghiệp có từ 2 kho hàng trở lên và bạn muốn chuyển hàng từ kho A sang kho B.

Nhân viên kho

Chuyển kho nội bộ

Duyệt các hàng hóa cho phép chuyển kho hay không

Thủ kho, quản lý

Quản lý nhập kho

-       Đơn hàng chờ nhập

-       Nhật ký

Chức năng này dùng để theo dõi các hàng hóa sẽ nhập kho

Thủ kho, quản lý

Quản lý xuất kho

-       Đơn hàng chờ xuất

-       Nhật ký xuất kho

Chức năng này dùng để theo dõi các hàng hóa xuất bán

Quản lý

Quản lý kho sản xuất

          -          Nhật ký lĩnh vật tư

          -          Nhật ký xuất tiêu hao

          -          Nhật ký nhập thành

Dành cho đơn vị có bộ phận sản xuất, theo dõi quá trình từ khâu nhập nguyên liệu cho tới thành phẩm

Bộ phận sản xuất

Phòng kế toán

Bộ phận mua hàng

 

Báo cao tồn kho

          -          Báo cao NXT theo kho

          -          Báo cáo NXT theo thẻ kho chi tiết

Chức năng báo cáo chi tiết theo từng kho hàng và theo từng nhà cung cấp

Phòng kế toán

Quản lý

Sổ nhật ký

          -          Sổ nhật ký vật tư

          -          Nhật ký kho đã ghi sổ

          -          Sổ nhật ký kho đã xóa

Chức năng này sẽ ghi lại toàn bộ hoạt động của nhân viên kho, kể cả những đơn hàng đã được xóa

Quản lý

Phòng kế toán

 

Cài đặt kho

          -          Cài đặt nhóm định khoản hàng tồn kho

          -          Đơn vị tính

          -          Danh mục kho vận

          -          Mẫu sổ nhật ký kho vận

Chức năng này dùng để cài đặt trước những thông tin kho hàng

Phòng kế toán

 

Xem thêm:

Phần mềm quản lý mua hàng

Phần mềm quản lý bán hàng

Go to top