Phần mềm quản lý tài sản

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI SẢN

 

Giao diện phần mềm quản lý tài sản

 

Chức năng

Diễn giải

Người nhập

Hồ sơ tài sản

Nhập danh sách các tài sản của doanh nghiệp

Phòng kế toán

Bộ phận quản lý tài sản đơn vị

Nhật ký tài sản

Ghi lại quá trình nhập tài sản vào hệ thống

Điều chuyển tài sản sang phòng ban

Luân chuyển tài sản giữa phòng ban này sang phòng ban khác

Báo cáo tài sản

 

-          Báo cáo KH tài sản

Lập kế hoạch mua sắm tài sản trong năm

        -          Sổ theo dõi chi tiết TSCĐ

Ghi nhận chi tiết các loại tài sản trong doanh nghiệp

Sổ nhật ký tài sản

 

         -          Nhật ký tài sản đã ghi sổ

Là nơi lưu giữ tài sản đã được ghi vào hệ thống. Tài sản được lập nhưng chưa tiến hành ghi sổ sẽ không hiện ra ở đây

-          Sổ nhật ký tài sản

Là nơi lưu lại tất cả tiến trình nhập, xuất, chuyển, xóa tài sản trong hệ thống

Cài đặt

        -          Nhóm định khoản tài sản

Cài đặt nhóm định khoản để quản lý từng loại tài sản trong doanh nghiệp

 

Xem thêm:

Phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý kho

Phần mềm kế toán

Go to top