Phần mềm quản lý tài chính

PHẦN MỀM QUẢN LÝ TÀI CHÍNH

 Giao diện phần mềm quản lý tài chính - kế toán

 

Chức năng

Diễn giải

Người nhập

Nhật ký chi tiền

Lập phiếu chi tiền mua hàng, tạm ứng…

Kế toán chi

Nhật ký thu tiền

Lập phiếu thu tiền bán hàng.

Kế toán thu

Sổ nhật ký
- Nhật ký tổng hợp
- Nhật ký ghi sổ

Ghi lại tất cả các thao tác trên phần mềm

Phòng kế toán

Giám đốc

Báo cáo tài chính
- Báo cáo VAT đầu ra

Tổng hợp số tiền VAT phải nộp cho nhà nước

Thủ kho, quản lý

- Nhật ký sổ phụ 

Báo cáo theo khách hàng và tài khoản kế toán

Quản lý


Nhật ký tổng hợp

Liệt kê báo cáo theo loại chứng từ như: Sổ cái, hàng tồn kho, khách hàng, nhà cung cấp, sổ VAT, nhân viên

Phòng kế toán

Quản lý

 

- Báo cáo tài chính
(Đầu kỳ - Cuối kỳ)

Bao gồm các báo cáo sau:

-   Bảng cân đối kế toán

-   Bảng cân đối phát sinh

-   Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Phòng kế toán

- Báo cáo tài chính
(Đầu kỳ-Phát sinh-Cuối kỳ)

Bao gồm các báo cáo sau:

-   Bảng cân đối kế toán

-   Bảng cân đối phát sinh

-   Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

-   Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 

Phòng kế toán

 

 

- Nhật ký chung

Tổng hợp các nghiệp vụ phát sinh về tài chính theo thời gian

Phòng kế toán

 

- In lại phiếu kế toán

In lại các chứng từ kế toán

 Phòng kế toán

Cài đặt
- Hệ thống tài khoản
- Hồ sơ ngân quỹ
- Hồ sơ nhân sự
- Cài đặt báo cáo tài chính
- Phòng ban
- NĐK ngân quỹ
- Mã phân tích

Chức năng cài đặt sổ sách ban đầu

Phòng kế toán

 

Bút toán kết chuyển

Tự động kết chuyển các số liệu cuối kỳ

 Phòng kế toán

Xem thêm:

Phần mềm quản lý mua hàng

Phần mềm quản lý bán hàng

Phần mềm quản lý nhân sự

Phần mềm quản lý sản xuất

Go to top